Advocatenkantoor van der Sluis

Mediation

Mediation bij echtscheiding.

Emotionele aspecten.
Bij, voorafgaand en tijdens een (echt)scheidingsprocedure kunnen de emoties hoog oplopen, wat erin kan uitmonden, dat beide partijen steeds meer het onderste uit de kan willen halen, met als gevolg langdurige procedures met aan beide zijden verliezers. Temeer omdat bij deze procedures de emoties nauwelijks aan bod komen, kan dit later weer een bron van conflicten opleveren bij het naleven van b.v. de alimentatieverplichtingen, omgangsregelingen. etc. In een ouderschapsplan staan de afspraken tussen de ouders over de (verdeling van de) opvoedingstaken, de verblijfsregeling, informatieverstrekking over en weer

Mediation.
Bij mediation proberen twee partijen samen in gesprekken onder begeleiding van een mediator een oplossing te bereiken en de gevolgen van de echtscheiding in goede afspraken vast te leggen. Bij het opstellen van deze afspraken wordt gebruik gemaakt van één mediator.

Doordat partijen samen afspraken maken en tot oplossingen komen waarmee beide partijen hebben ingestemd, zullen de afspraken die gemaakt zijn door middel van mediation meer tevredenheid opleveren dan een rechterlijke uitspraak. Mr. H. van der Sluis – Westerlaan zal als advocaat-mediator alle informatie die nodig is om op een gelijkwaardige manier tot afspraken te komen aan partijen kenbaar maken en met hen bespreken en na overeenstemming vast leggen, waarbij de wettelijke voorschriften uiteraard nageleefd worden.

In mediation komen alle kwesties aan bod, zoals kinderen, alimentatie, scheiding en deling van huwelijksgoederengemeenschap of afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, de verdeling van opgebouwde pensioenen (en nabestaandenpensioen) of eventueel afspraken over een onderneming/ bedrijf en de voortzetting daarvan.

Al deze afspraken worden door de mediator voor partijen vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.
Dit echtscheidingsconvenant wordt samen met het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, dient er tevens een (wettelijk verplicht) ouderschapsplan te worden opgesteld en aan de rechtbank overgelegd. Dit ouderschapsplan dient afspraken te bevatten over onder andere hoe de opvoedingstaken verdeeld zullen worden, de informatie verstrekking en de kostenverdeling. Ook hierbij adviseert de mediator. Kinderen van 12 jaar en ouder krijgen (ook wettelijk verplicht) een uitnodiging van de rechtbank om desgewenst te vertellen, hoe zij het zien.

Nadat alle stukken door de mediator bij de rechtbank zijn ingediend geeft de rechtbank de (schriftelijke) echtscheidingsbeschikking doorgaans binnen een paar weken af, zonder dat partijen zelf op de rechtbank hoeven te komen. Daarna dient de mediator deze echtscheidingsbeslissing nog in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand, die datum van inschrijving is de definitieve datum van echtscheiding.

Kosten.
Partijen maken bij mediation samen afspraken over de gevolgen van de echtscheiding. Om deze reden kan een echtscheiding vaak sneller en in een betere onderlinge verstandhouding geregeld worden. De kosten voor echtscheiding via mediation zijn dan ook vaak lager dan bij een echtscheidingsprocedure, waarin de rechter een beslissing moet nemen over de tegenstrijdige standpunten van partijen. Ook bij mediation is gefinancierde rechtshulp mogelijk, indien u daarvoor in aanmerking komt.

VFAS
Bij de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediatior (vFAS) zijn advocaten aangesloten, die lange tijd gespecialiseerd zijn in het familierecht. Voortdurende (nascholings)cursussen zijn verplicht. De vFAS mediators zijn gebonden aan voor hen geldende gedragsregels en er geldt een klachtenprocedure. Zie ook Website VFAS.

 logo klein